Pravidla soutěže

Pravidla soutěže „Vánoční soutěž 2019“ o poukaz v hodnotě 500 Kč

 1. Organizátorem soutěže o poukaz v hodnotě 500 Kč je společnost PRESTO – PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o., se sídlem Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 26473194, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84492 (dále jen „Organizátor“).
 1. Soutěž není žádným způsobem spravovaná, sponzorovaná, nebo propojená s Facebookem a Facebook za ni nenese zodpovědnost. Všechny otázky, komentáře nebo stížnosti týkající se soutěže musí být směřovaná na organizátora soutěže, ne na Facebook.
 1. Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let anebo fyzická osoba mladší 18 let, jež bude v případě výhry v zastoupení zákonného zástupce, s bydlištěm a adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „soutěžící“).
 1. Soutěž probíhá od 10. 12. 2019 00:00:00 hodin do 15. 12. 2019 23:59:59 hodin na Facebook profilu Presto - překlady a jazyková škola (https://www.facebook.com/presto.skola/).
 1. Výherce soutěže bude obeznámený o výhře po uzavření soutěže.
 2. Princip a postup soutěže: Účastník soutěže pod soutěžní příspěvek na Facebook profilu Presto - překlady a jazyková škola (https://www.facebook.com/presto.skola/) přidá komentář, ve kterém uvede odpověď na soutěžní otázku. Výherce vybírá ze všech účastníků soutěže Organizátor, není tedy rozhodující počet označení „to se mi líbí“ u jednotlivých komentářů. O výherci soutěže rozhoduje výhradně Organizátor. Výherce musí udat správnou odpověď. V případě, že bude umístěno pod příspěvkem více správných odpovědí, nemusí organizátor účastníkům soutěže odůvodnit způsob výběru výherce. Organizátor vybírá mezi soutěžícími celkem 1 výherce. Jméno výherce soutěže bude uveřejněno na Facebook profilu Organizátora, Presto - překlady a jazyková škola a to nejpozději do 17. 12. 2019 23:59:59 hod. Pro získání výhry se výherce soutěže musí dostavit na pobočku Organizátora (Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1, Česká republika) a výhru si vyzvednout. 
 1. Výhra: Účastníci soutěže mají šanci vyhrát 1 poukaz v hodnotě 500 Kč. Výhry přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím výhry přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím výhry vzniknout. Organizátor v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám výhrami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto výher. Organizátor neposkytuje za výhry žádnou záruku za jakost ani neposkytuje výhercům žádná práva z vadného plnění spojeného s předáním výher. Výherci přijímají výhry tak, jak stojí a leží ve smyslu § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.
 1. Přidáním komentáře pod soutěžní příspěvek soutěžící automaticky souhlasí s pravidly soutěže.
 1. Výherce je povinen zaslat údaje nutné k předání výhry pořadateli nejpozději do 7 pracovních  dní od obeznámení o výhře. Neprovede-li tak, výhra automaticky propadá ve prospěch Organizátora.
 1. Organizátor si vyhrazuje právo diskvalifikovat účastníky soutěže, kteří porušují její pravidla nebo kteří jsou podezření z jejich porušování.
 1. Účastí v soutěži poskytnutím soutěžního komentáře přijímá všechny soutěžní podmínky. Všechna odvolání týkající se organizace a výsledků soutěže jsou zakázaná.
 1. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže podle svého uvážení i v průběhu soutěže.
 1. Organizátor si vyhrazuje právo zrušit soutěž kdykoliv bez udání důvodů.
 2. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit cenu uvedenou v pravidlech jinou cenou stejné nebo vyšší hodnoty bez udání důvodů.
 1. Organizátor si vyhrazuje právo nevybrat výherce nebo výherce neocenit cenou bez udání důvodů.
 1. Na výhru nevzniká právní nárok. Účastník soutěže uděluje vstupem do soutěže Organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro účast v soutěži (jméno, příjmení, e-mail, u výherců též adresa) podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění. Poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat a z databáze ho Organizátor soutěže odstraní. Organizátor je oprávněn za podmínek výše uvedeného zákona zpracovávat osobní údaje prostřednictvím pověřených zpracovatelů. Osobní údaje soutěžících budou v rámci soutěže zařazeny do databáze Organizátora. Mohou být využity pro účely předání výhry v případě výhry soutěžícího dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v účinném znění, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu dvou let). Soutěžící má právo kdykoliv požádat Organizátora o informace, jaké osobní údaje o soutěžícím zpracovává, a to za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Soutěžící má právo požádat Organizátora o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že Organizátor provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Organizátora o vysvětlení nebo požadovat, aby Organizátor odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li Organizátor žádosti soutěžícího podle předchozí věty, má soutěžící i právo se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další případná zvláštní práva soutěžícího upravuje ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že Organizátor soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 a násl. občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a místa bydliště v médiích (včetně internetu) v souvislosti s touto soutěží, zejména oznámením výherců.