Příklady odborně zaměřených jazykových kurzů

  • Business English

Kurz je určen pro všechny zájemce z řad manažerů, obchodníků či nákupčích, kteří si přejí zlepšit své komunikační schopnosti v business angličtině/němčině/ruštině nebo jiném světovém jazyku. Kurz je určen i pro ty, kteří se v tomto oboru teprve chtějí uplatnit.

Cílem kurzu je:                                                                                                                  
- Zlepšit a procvičit porozumění mluvenému projevu v pracovním prostředí.
- Posílit Vaše komunikační dovednosti a umožnit Vám zapojit se aktivně a efektivně do různých situací typických pro oblast business – schůzky, prezentace, obchodní jednání, atd.
- Zlepšit a procvičit psaný projev v běžných situacích jako je psaní emailů, zápisů z porad, analýz, reportů, mem, atd.
- Zlepšit a procvičit čtení a porozumění pracovním textům jako jsou periodika, zápisy z jednání, reporty, návrhy, atd.
- Rozšíření obchodní slovní zásoby a gramatiky nutných pro bezproblémovou komunikaci.                         
- V rámci výuky je k procvičení a zafixování nových znalostí používáno mnoho modelových situací a pracuje se jak s učebním materiálem, tak s autentickými materiály studentů v kurzu.

  • Angličtina pro EU

Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří si potřebují zdokonalit své jazykové znalosti související s tématikou EU.

Cílem kurzu je:                                                                                                                              
- Zlepšit specifické jazykové znalosti nutné pro ty, kteří chtějí pracovat na úřadech, připravují se na jazykové zkoušky nebo na výběrová řízení EPSO atp. a přiblížit úřady a politiku EU.
- Posílit komunikační dovednosti a umožnit Vám zapojit se aktivně a efektivně do různých situací jako diskuze, prezentace, pohovory, schůzky, debaty, vyjadřování souhlasu a nesouhlasu, porovnávání, popis problémů, telefonování, návrhy atp.
- Zlepšit porozumění mluvenému projevu v různých situacích jako jsou rozhovory se členy evropské komise, institucí, instrukce, formální a neformální jazyk, orgánem ECB, regionální politika atp. a zároveň si procvičit řadu důležitých dovedností, jako například zapisování poznámek nebo konkrétních informací získaných během poslechu.
- Zlepšit psaný projev v běžných situacích EU jako jsou shrnující komplexní informace, psaní zpráv, popisující statistiky, psaní emailů a formálních dopisů.
- Zlepšit čtení a porozumění autentickým textům spojených s problematikou EU jako jsou statistiky, emaily, právnické texty, profily, stížnosti atp.
- Rozšíření slovní zásoby, která byla sestavena na základě výsledku průzkumů. Je v ní kladen důraz na nejdůležitější slovní spojení a fráze v EU angličtině. Oddíl terminologie EU nabízí vnitřní pohled na mnohojazyčnost EU tím, že odpoví na otázky typu: jaký je rozdíl mezi mnohojazyčností a vícejazyčností, kde je možné používat upravený jazyk EU, jaké jsou úřední a pracovní jazyky, proč je v EU potřeba dalších oficiálních jazyků aj.                                                                                                                       
- V rámci výuky je k procvičení a zafixování nových znalostí používáno mnoho modelových situací a pracuje se jak s učebním materiálem, tak s autentickými materiály studentů v kurzu.

  • IT a telekomunikace

Tento kurz je určený komukoliv, kdo pracuje v sektoru informačních a telekomunikačních technologií. Kurz se věnuje konvergenci těchto dvou sektorů a pokrývá témata jako je software, služby, média, mobilita, datová centra a bezpečnost, networking  atp.  Studenti se učí nový jazyk v kontextu reálných situací a mají možnost procvičit si novou slovní zásobu v různorodých cvičeních a aktivitách. Kurz se nesoustředí jen na produktivní dovednosti, ale i na porozumění psanému a mluvenému projevu.

  • Účetnictví

Kurz pro všechny, kdo pracují nebo se připravují na práci v oblasti účetnictví, finančních služeb, auditingu atp. Kurz pokrývá problematiku od Financial statements and ratios přes Management accounting až po Auditing investment a obsahuje realistické dialogy, autentické účetní materiály, širokou škálu cvičení k upevnění klíčové slovní zásoby a frází a v neposlední řadě i role-play aktivity založené na typických situacích z oboru účetnictví. Kurz se nesoustřeďuje pouze na produktivní řečové dovednosti, ale přináší též dostatek oborově zaměřených materiálů ke čtení s porozuměním či zajímavé jazykové a mimojazykové informace z oblasti účetnictví v anglicky hovořících zemích.