Smluvní a platební podmínky pro studenty pomaturitního studia

Po vyplnění závazné přihlášky se na posluchače pomaturitního studia vztahují následující podmínky:

A. Společnost

Společnost PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o., IČ: 26473194 (dále jen Jazyková škola PRESTO) je autorizována podle vyhlášky MŠMT ČR č. 183/1998 Sb k poskytování jednoročního pomaturitního studia cizích jazyků a studenti, kteří úspěšně vykonali první maturitní zkoušku nebo absolutorium na konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují pomaturitní studium, jsou považováni z hlediska státní a sociální podpory, důchodového pojištění a zdravotního pojištění za žáky střední školy se všemi právy a povinnostmi žáka.

B. Přihlášení

 1. Podmínkou pro přihlášení do kurzu pomaturitního studia je absolvování rozřazovacího testu (neplatí pro úplné začátečníky) a pohovoru, řádné, úplné a pravdivé vyplnění a podepsání závazné přihlášky a uhrazení zálohy ve výši 5.000 Kč, která je splatná v den přihlášení. (Pokud student nedosáhl věku 18 let, je nutný podpis zákonného zástupce.)
 2. Maturanti, kteří složili maturitní zkoušku v právě skončeném školním roce, předloží originál či notářsky ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Pokud v době přihlášení ještě nebudou mít maturitní vysvědčení, je nutné přinést potvrzení, že maturitní zkoušku budou skládat později, a maturitní vysvědčení dodat co nejdříve po jeho obdržení.
 3. V případě, že kurzy pro zvolený program či pokročilost budou již naplněny, bude student do 31. 8. 2012 kontaktován pro volbu jiného programu, popř. pro zápis na listinu čekatelů.
 4. Jazyková škola PRESTO si vyhrazuje právo rozhodnout o umístění studenta do konkrétní studijní skupiny.

C. Platební podmínky

 1. Cenu kurzu (dále jen kurzovné) je možné uhradit v hotovosti na recepci Jazykové školy PRESTO nebo bezhotovostně (tj. bankovním převodem) na základě zaslané faktury. Splnění platební povinnosti je nutno prokázat příslušným potvrzením podle dohodnutého způsobu platby. V případě nesplnění této podmínky bude přihláška vyřazena z evidence.
 2. V případě jednorázové platby kurzovného uhradí student celou částku nejpozději před zahájením kurzu.
 3. V případě platby ve dvou splátkách uhradí student 1. splátku nejpozději před zahájením kurzu a 2. splátku do 30. 11. 2012, a to bez ohledu, zda kurz navštěvuje.
 4. V případě prodlení s platbou má Jazyková škola PRESTO právo studenta vyřadit z příslušného kurzu bez nároku na vrácení zálohy a kurzovného.
 5. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla částka složena na pokladně Jazykové školy PRESTO, případně den, kdy byla platba připsána na účet školy.
 6. Kapacita kurzu je omezená a přednost mají dříve platící klienti.
 7. Je-li v kurzu volné místo, je možné do kurzu přistoupit i v průběhu konání kurzu. V tomto případě student hradí kurzovné jednorázově před nástupem do kurzu.
 8. V ceně kurzu nejsou zahrnuty učební materiály a ani poplatek za mezinárodní či jiné jazykové zkoušky.

D. Storno podmínky

Podmínky pro stornování kurzu a vrácení kurzovného jsou následující:

 1. Záloha, popř. kurzovné budou studentovi v plné výši vráceny v případě jeho přijetí na vysokou školu, ale pouze za předpokladu, že v přihlášce uvedl uplatnění tohoto nároku, a že nejpozději do 31. 8. 2012 předloží potvrzení o přijetí na vysokou školu.
 2. V ostatních případech je možné kurzovné vrátit pouze tehdy, pokud si student za sebe sežene náhradníka, který uhradí ekvivalent kurzovného v plné výši. Žádost o vrácení kurzovného musí být vždy v písemné podobě doručena na recepci Jazykové školy PRESTO.
 3. Jazyková škola PRESTO má právo zrušit jakýkoliv z vypsaných kurzů, a to bez udání důvodu. O tomto kroku bude Jazyková škola PRESTO vždy studenta bez zbytečného odkladu informovat a studentovi vrátí zálohy i kurzovné v ekvivalentní výši.

E. Ostatní ujednání

 1. V ceně kurzu nejsou zahrnuty učební materiály a ani poplatek za mezinárodní či jinou jazykovou zkoušku.
 2. Výuka neprobíhá v době státních svátků a prázdnin vyhlášených MŠMT ČR.
 3. Docházka studentů do kurzu pomaturitního studia je povinná a nesplnění této povinnosti může být důvodem k vyloučení studenta z kurzu bez možnosti náhrady kurzovného. Platí pro maturanty roku 2012.
 4. Student je povinen dbát pravidel slušného chování při výuce. Při hrubém porušení těchto pravidel bude student z výuky vyloučen bez možnosti náhrady kurzovného. Toto opatření platí na celou dobu konání kurzu.
 5. Osobní údaje studenta poskytnuté Jazykové škole PRESTO budou použity údaje z tohoto dotazníku budou použity výhradně pro vnitřní potřebu školy, bude s nimi zacházeno podle ustanovení Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a nebudou poskytnuty třetím subjektům, pokud si to student nebude výslovně přát. V případě, že student ještě nedovršil 18 let věku, vzniká právo na informace jeho zákonnému zástupci.
 6. Jazyková škola PRESTO neodpovídá za újmu na zdraví a majetku studentů.
 7. Souhlasím s uvedením rodného čísla.
 8. Nedílnou součástí této přihlášky je Školní řad pro rok 2012/2013.

V Praze dne 29. 12. 2011