Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Nepravidelná slovesa v angličtině (tabulka)

Presto akademie

Nepravidelná slovesa jsou velkým strašákem při studiu angličtiny. Vždyť i sloveso být je v angličtině nepravidelné! 

Dělají nepravidelná slovesa problém i vám? Tak právě pro vás jsme připravili jednoduchou tabulku, kde najdete přehled nepravidelných sloves v angličtině.  

V tomto přehledu jsme zahrnuli všechna frekventovaná nepravidelná slovesa.  

nepravidelná slovea

Jak se naučit anglická nepravidelná slovesa? 

Na začátek máme pro vás několik tipů, jak si nepravidelná slovesa lépe zapamatovat.  

  • Nezapomeňte na výslovnost  

Mnoho studentů dělá tu chybu, že se učí pouze psanou formu nepravidelného slovesa. Výslovnost je ale samozřejmě také důležitá – především při mluvení a poslechu. 

  • Vymýšlejte příkladové věty 

Lépe si tak zapamatujete nepravidelné tvary, a navíc budete umět slovesa správně používat v kontextu.  

  • Zapojte kreativitu 

Biflování nepravidelných sloves nemusí být nuda. Zkuste si slovesa namalovat, zazpívat, nebo z nich složit básničku. Prostě cokoliv, co vám pomůže si kvantum slovíček zapamatovat.  

Tady asi není co řešit. Dobrý lektor vás přiměje naučit se všechna nepravidelná slovesa. Kromě toho pro vás připraví nejrůznější procvičování a opraví případné chyby. Pokud tedy chcete vidět rychlý progres ve studiu angličtiny, kurz by měl být jasnou volbou.  

Tabulka s nepravidelnými slovesy: 

Infinitiv (Infinitive) Minulý čas (Past Tense) Minulé příčestí (Past Participle) Překlad (Transaltion) 
be  was/were been být 
beat  beat  beaten bít, mlátit 
become became become stát se, stávat se 
begin began begun začít 
bite bit bitten kousat 
blow blew blown foukat, vanout 
break broke broken rozbít, lámat 
bring brought brought přinést 
build built built stavět 
buy bought bought koupit 
can could (není) umět, moci 
catch caught caught chytit 
choose chose chosen vybrat (si) 
come came come přijít 
cost cost cost stát (o ceně) 
cut cut cut stíhat, krájet 
dig dug dug kopat 
do did done dělat 
draw drew drawn kreslit 
dream dreamt (dreamed) dreamt (dreamed) snít 
drink drank drunk pít 
drive drove driven řídit (auto) 
eat ate eaten jíst 
fall fell fallen padat 
feel felt felt Cítit se 
fight fought fought bojovat 
find found found najít 
fit fit fit být akorát, pasovat (o oblečení) 
Fly  flew flown létat 
forget forgot forgotten zapomenout 
forgive forgave forgiven odpustit 
Freeze  froze frozen mrznout 
get got got/gotten obdržet, dostat 
give gave given dát 
Go  went gone jít (jet) 
grow grew grown růst 
hang hung hung viset, pověsit 
have had had mít, vlastnit 
hear heard heard slyšet 
hide hid hidden schovat, skrývat se 
Hold  held held držet (se) 
hurt hurt hurt bolet, ublížit, ranit 
keep kept kept držet, nechat 
know knew known vědět, znát 
lay laid laid položit 
lead led led vést 
learn learnt (learned) learnt (learned) učit se 
leave left left opustit, odejít 
lend lent lent půjčit 
let let let nechat, dovolit 
lie lay lain ležet 
lose lost lost ztratit, o něco přijít 
make made made dělat, vyrábět 
may might (není) moci, smět 
mean meant meant mínit, znamenat 
meet met met potkat 
mistake mistook mistaken mýlit se 
misunderstand misunderstood misunderstood nerozumět 
overcome overcame overcome porazit, překonat 
pay paid paid platit 
put put put Položit 
read read read číst (si) 
ride rode ridden jet (na něčem) 
ring rang rung zvonit 
rise rose risen vstát, vycházet 
run ran run běžet, utíkat 
say said said říct 
see saw seen vidět 
sell sold sold prodávat 
send sent sent poslat 
shake shook shaken třást 
shall should (není) muset (pomocné sloveso) 
shoot shot shot střílet 
show showed shown ukázat 
shut shut shut zavřít 
sing sang sung zpívat 
sit sat sat sedět 
sleep slept slept vložit 
speak spoke spoken mluvit 
spend spent spent strávit, utratit 
stand stood stood stát 
swim swam swum plavat 
take took taken vzít, brát 
teach taught taught učit 
tell told told říct, vyprávět 
throw threw thrown hodit 
understand understood understood rozumět 
wake (up) woke (up) woken (up) vzbudit (se) 
wear wore worn nosit (na sobě) 
write wrote written psát 

Teď už jenom zbývá se všechna naučit. Hodně štěstí při studiu! 

Kam dál?

Další příspěvky s podobnou tematikou najdete v článku s názvem „Anglická gramatika“.

Autor článku:

<h3>Anna Landsmannova</h3>

Anna Landsmannova

Anna Landsmannová vystudovala filologii na FF UK. Celkem ovládá 4 jazyky - češtinu, angličtinu, španělštinu a korejštinu. Své teoretické i praktické znalosti cizích jazyků využívá při psaní edukativních článků.

Pin It on Pinterest

Share This