Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Manažerské vzdělávání

Presto akademie

Manažerská pozice je ze strany mnohých zaměstnanců velice žádaná, nicméně je dobré si uvědomit, že není vhodná pro každého. Stát se manažerem vyžaduje nejen specifické dovednosti, ale také neustálé vzdělávání. Víte, jaké jsou dnes možnosti v oblasti manažerského vzdělávání?

manažerské vzdělávání

V tomto článku se dočtete

 • Kdo je manažer a jaké manažerské dovednosti by měl mít
 • Vzdělávání manažerů: tradiční vs Action Learning
 • Univerzitní vzdělání pro manažerskou pozici
 • Manažerské školy MBA
 • Vzdělávací agentury pro školení manažerů
 • Profesní manažerské sítě
 • Multikulturní vzdělávání manažerů
 • Školení pro manažery prostřednictvím e-learningu
 • Manažerské vzdělávání typu blended learning

Kdo je manažer a jaké manažerské dovednosti by měl mít?

Manažer je vedoucí pracovník, který odpovídá za chod organizace či skupiny, která mu byla svěřena. Základní podmínkou pro vykonávání manažerské pozice je přirozená autorita, dovednost vést ostatní a zvládnutí potřebných dovedností nezbytných pro realizaci řídící činnosti. Mezi zásadní dovednosti manažera patří následující:

 • Schopnost stanovovat cíle a definovat je podřízeným
 • Znalost trhu i finančního řízení
 • Kvalitní komunikace s podřízenými i s kolegy
 • Empatie a zpětná vazba, která poskytne možnost rozvoje podřízených
 • Delegování cílů podřízeným: stanovování úkolů, jejich kontrolu a případnou pomoc
 • Efektivní time management: organizování činností, stanovování priorit, vyhýbání se časovým ztrátám
 • Trvalá práce na sobě v podobě zdokonalování manažerských dovedností

V současné době je dále možno manažery rozdělit do tří úrovní na základě toho, jakou roli ve společnosti zastávají a jakou skupinu lidí mají na starost. Těmito úrovněmi jsou:

 • Vrcholový management (top management): jedná se o manažery, kteří koordinují veškeré činnosti ve firmě a přebírají odpovědnost za majitele společnosti
 • Střední management (middle management): sem se řadí skupiny řídících pracovníků, jako jsou vedoucí různých skupin, např. personální, technologický apod.
 • Prvoliniový management (low management): jedná se pracovníky, jako jsou vedoucí dílen, mistři, vedoucí oddělení, pracovních týmů apod.

Manažerské vzdělávání: tradiční vs Action Learning

Manažerské vzdělání je lze rozdělit na dva typy, a to na klasické vzdělávání, které je založeno na tradičních postupech teoretického získávání znalostí, a vzdělávání s důrazem na praktickou aplikaci, zvané Action Learning.

Klasické vzdělání se uplatňuje zejména na vysokých školách, a přestože poskytne studentům potřebné znalosti o metodách a teoretických modelech v oblasti manažerství, bez absolvování praxe není natolik efektivní jako moderní koncept vzdělání s důrazem na praktickou aplikaci.

Action Learnig je naopak koncipované tak, aby jej mohl absolvent obratem uplatnit v praxi. Pro tento typ vzdělávání ovšem často mohou být přijati pouze lidé, kteří nějakou manažerskou praxi již mají. Proto jej využívají zejména školící programy v oblasti rozvoje vrcholových manažerů. Tento způsob vzdělávání je založen na:

 • Diskusích a výměně zkušeností
 • Způsobech využití praktických modelů a jejich úprav pro řešení konkrétní situace v dané organizaci
 • Zpracovávání reálných projektů

Univerzitní manažerské vzdělání

Mnoho univerzit již založilo fakulty zaměřené na byznys, a to na úrovni bakalářského, magisterského i postgraduálního vzdělání. Zatímco studentům přicházejícím ze středních škol a gymnázií nemusí univerzita poskytnout dostatek praktických zkušeností jako přímá praxe ve firmě, získají zde potřebný teoretický základ.

Na tyto školy se ovšem často obracejí podnikatelé a manažeři, kteří zjišťují, že jim nedostatek teoretického základu neumožňuje efektivně rozvíjet jejich podnikání. Mezi současné typy univerzit, které poskytují možnost manažerského vzdělávání patří:

 • Tradiční univerzity
 • Mezinárodní univerzity
 • Vědecké univerzity
 • Univerzity-instituty
 • Univerzity se standardizovanou výukou
 • Podnikové univerzity
 • Univerzity s dálkovým vzděláváním

Manažerské školy MBA

Výukové programy zakončené titulem MBA vznikly v USA, kde byly původně reakcí na velkou krizi v 30. letech, a k nám se dostaly na počátku 90. let. Dnes je tento program ve světě považován již za běžný standard v kariérním růstu manažerů. Většinu studentů MBA tvoří manažeři, kteří již mají praktické zkušenosti, díky čemuž má výuka multidisciplinární koncept. Jednou z předností tohoto vzdělání je tedy vzájemné obohacení o odlišné zkušenosti, možnost originálnějších řešení a vzájemné kontakty po ukončení studia.

Vzdělávací agentury pro školení manažerů

Na rozdíl od manažerských škol vzdělávací agentury nemají vlastní lektory, ale fungují jako marketingová firma. To znamená, že si najímají přednášející, externí lektory i vysokoškolské profesory a pronajímají si prostory případ od případu, v závislosti na potřebách a požadavcích klienta.

Tyto organizace nabízejí jednorázové přednášky i semináře stejně jako dlouhodobé programy, čímž konkurují manažerským školám. Jejich výhodou tak je především to, že dokáží zajistit osoby, které jsou špičkou ve svém oboru. Některé agentury ovšem trpí nedostatkem návaznosti a integrace právě z důvodu, že nemají stálé lektory. Agentury mohou fungovat jako poradenské firmy nebo poskytovat přednášky a semináře.

Profesní manažerské sítě

Součástí získávání nových znalostí v oblasti manažerství je také vyhledávání rad a podpory z řad kolegů, kteří utvářejí tzv. profesní manažerskou síť. Jedná se v podstatě o formu podpůrné skupiny mezi lidmi ze stejného oboru. Tento typ vzdělávání praktikují už celá léta zejména vědci, ale v posledních letech se přidávají rovněž manažeři. Vedoucí pracovníci tyto sítě využívají zejména z důvodu, aby:

 • Získali jiný názor
 • Dostali zpětnou vazbu
 • Vyměnili si myšlenky
 • Získali rady od expertů v určitých oborech
 • Zapojili se do spolupráce
 • Ověřili si některé myšlenky

Multikulturní manažerské vzdělávání

Díky globalizaci, otevírání mezinárodního trhu a vzniku nadnárodních korporací se do popředí vzdělávání manažerů rovněž dostává problematika mezinárodní komunikace. I špičkový český manažer se totiž snadno může ocitnout v úzkých na mezinárodní scéně.

Aby nedocházelo ke střetu kultur, na významu nabývá tzv. intercultural managementu. Interkulturní trénink manažerů umožňuje odbourávat nejistotu z cizího prostředí a napomáhá úspěšně zvládnout setkání se zahraničním obchodním partnerem. Mezi typy interkulturního tréninku patří následující:

 • Informativní trénink
 • Kulturně orientovaný trénink
 • Trénink orientovaný na interakci a komunikaci
 • Interkulturální asimilátor

Školení pro manažery prostřednictvím e-learningu

E-learning je způsob vzdělávání a tréninku zaměstnancůvyužitím informačních technologií. Elektronické vzdělávání umožňuje snížení nákladů, možnost průběžné aktualizace materiálů, interaktivní způsob výuky a také poskytuje možnost časové flexibility.

Zatímco počáteční náklady jsou sice podobné jako u klasického školení, další náklady na jeho provoz jsou již minimální. V současné době je totiž možné zakoupit již hotové služby. Může být však omezeno technologickou vybaveností jednotlivých podniků.

Tento způsob vzdělávání mimo jiné nabízí také možnost rychlé zpětné vazby v podobě testování a návrhů řešení modelových situací. V Česku se ovšem e-learningem prozatím zabývá jen velmi malé množství dodavatelů.

Pokud se firma rozhodne pro využití e-learningu, je důležité navrhnout efektivní e-learningovou strategii, která bude obsahovat škálovatelnou a flexibilní strukturu. Dále je také potřeba ověřit, jaké služby budou potřebné pro její realizaci. Na trhu jsou dnes dostupné například tyto služby:

 • Správní vzdělávací systém (Learning management systém): jedná se o podnikově orientovaný software, který firma integruje do systému řízení lidských zdrojů. Prostřednictvím tohoto systému je možné poskytovat online kurzy a tutorskou pomoc, organizovat vzdělávání i hodnotit výsledky.
 • Hotové online kurzy: jedná se o web-based kurzy na internetu či intranetu, zpravidla zaměřené počítačové gramotnosti a jazyková praktika.
 • Učební nástroje jako chat či telekonference
 • Poradní a informační služby jako e-noviny či diskuzní fóra
 • Řídící a tutorovací služby ve spolupráci s IT pracovníky či profesionálním pracovníkem vzdělávací instituce
 • Nástroje pro ověřování dovedností a znalostí potřebných pro práci v organizaci

Školení typu blended learning

V současné době mnoho firem využívá manažerské vzdělávání zvané blended learning, které kombinuje využití elektronické a prezenční výuky. Tato může probíhat například firemní výuka jazyků.

Tento způsob je vhodný zejména pro vzdělávání manažerů manuálních a dělnických profesí. Co lze naučit distančně, probíhá v online prostředí, a co je potřeba učit manuálně, probíhá presenčně.

Na rozdíl od e-learningu tento způsob vzdělávání poskytuje možnost sdílení nápadů a myšlenek mezi pracovníky. Aby byl tento typ vzdělávání efektivní, je nutné jej doplnit o systém hodnocení. Doporučován je následující čtyřstupňový model:

 • Jsou stanoveny cíle podniku a požadované výsledky, které odpovídají současné potřebě podniku? Jsou vyjádřeny měřitelným způsobem?
 • Je zvolený způsob vzdělávání vhodný pro firemní účel? Jsou do projektu zapojeni školitelé, kouči a manažeři? Chápou, co mají dělat, aby zaměstnance ve vzdělávání podpořili?
 • Zlepšuje se výkon zaměstnanců, kteří procházejí výukovým programem?
 • Přinesl vzdělávací systém obchodní výsledky a návratnost investic?

Autor článku:

<h3>Anna Landsmannova</h3>

Anna Landsmannova

Anna Landsmannová vystudovala filologii na FF UK. Celkem ovládá 4 jazyky - češtinu, angličtinu, španělštinu a korejštinu. Své teoretické i praktické znalosti cizích jazyků využívá při psaní edukativních článků.

Pin It on Pinterest

Share This