Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Formální a neformální dopis v angličtině [vzor]

Presto akademie

Ať už se chystáte psát dopis v angličtině do školy, zaměstnání či kamkoli jinam (z osobních či pracovních důvodů), tento článek Vám pomůže objasnit, jak na to. Najdete tu vzory dopisů a fráze, které můžete hned využít. Představíme vám specifika psaní formálního i neformálního dopisu.

V tomto článku se dozvíte:

 • jak napsat formální i neformální dopis v angličtině,
 • jak napsat oslovení,
 • jaké anglické fráze používat v hlavní části dopisu,
 • co dát na závěr dopisu,
 • jak se rozloučit a podepsat v anglickém dopise.
dopis v angličtině

Dopis v angličtině

V první řadě je vhodné si uvědomit, zda budete psát formální či neformální anglický dopis. U každého dopisu je třeba dodržovat určitou strukturu, přičemž každý z nich se liší nejen oslovením a rozloučením, ale také jazykovým stylem.

O tom, zda budete psát formální či neformální dopis v angličtině, rozhoduje adresát a vztah, který k němu chováte a který zvolenou formou hodláte respektovat.

Pokud je adresátem váš nadřízený, vyučující, osoba veřejné správy či člověk, kterého neznáte, je vhodné zvolit komunikaci na formální úrovni. Při té je třeba dodržovat vhodné slovní obraty. Pokud je adresátem osoba, se kterou máte důvěrnější vztah, je namístě zvolit osobní formu dopisu, tedy neformální dopis.

U obou typů dopisů je důležitá logická návaznost myšlenek mezi jednotlivými odstavci, přičemž jeden odstavec by měl vždy odpovídat jedné myšlence.

Tip: Přečtěte si náš článek plný tipů o tom, jak napsat motivační dopis v angličtině.

Každý dopis zpravidla obsahuje:

 • Adresu
 • Oslovení
 • Hlavní část
 • Závěr
 • Rozloučení
 • Podpis

Neformální dopis v angličtině

Pokud píšete dopis kamarádovi v angličtině, je žádoucí používat jazyk, který Angličané nebo Američané používají v běžném hovoru. Pokud jste prozatím neměli příliš možností tyto familiární rozhovory pochytit, snadno se můžete inspirovat například ve filmech či seriálech.

1) Jazyk neformálního dopisu v angličtině

Pro neformální styl jsou charakteristické hovorové výrazy a především stažené tvary typu:

 • I will – I’ll;
 • It is – It’s;
 • I would – I’d;

Američané navíc využívají zkráceniny jako I wanna (I want to), I gonna (I am going to).

Co se týče anglických hovorových výrazů, jsou jimi například následující:  totally (rozhodně), ever (příslovce pro zdůraznění superlativu), kiddo (děcko), cool (skvělý), a dále zejména přídavná jména s koncovkou – y, jako například tato: catchy (chytlavý), cheesy (kýčovitý), hearty (srdečný), tricky (záludný), apod. V neposlední řadě bychom neměli také zapomínat na používání frázových sloves, která jsou v mluveném jazyce velmi častá. Jedná se například o slovesa give up (vzdát to), take off (sundat si) či pick up (vyzvednout).

2) Oslovení u neformálního dopisu

Na samém začátku dopisu použijete oslovení, které by se mělo nacházet v levé části dopisu a které dává jasně najevo, komu je dopis určen. Je zcela na místě používat neformální výrazy jako:

 • Hi,
 • Hello,
 • Dear,
 • Dearest
 • Dear John, 
 • Dearest Judy, 
 • Hello Mary,
 • Jane,

3) Obsah neformálního dopisu

Následující a zásadní částí dopisu je samotný hlavní text, který by měl být rozdělen do odstavců na základě obsahu, který adresátovi sdělujete. Právě v této části byste měli používat stažená slovní spojení a hovorové výrazy.

V první části byste svému kamarádovi měli sdělit, proč mu vlastně píšete, následně problematiku rozvinout nebo přidat vlastní názory. Další část můžete věnovat návrhu řešení zmiňované problematiky. V závěru byste svého přítele měli vyzvat k nějaké akci, například požádat o jeho názor či řešení, případně ho vyzvat k osobnímu setkání.

Užitečné fráze:

 • I hope you’re well.         
 • I’m writing to you because…                    
 • I’d like to tell you some news… 
 • I want to thank you for your letter
 • Sorry it’s taken me so long to write.       
 • Look forward to seeing you soon.           
 • I’ve just recieved your letter.
 • It was nice to hear from you.

4) Neformální rozloučení v dopise anglicky

Důležitou součástí neformálního dopisu je samozřejmě rozloučení, které může mít různé podoby, opět ale využijete neformální fráze. Mezi nejpoužívanější patří tyto:

 • Hope to hear from you soon
 • Kind regards
 • All my love
 • See you
 • Také care
 • All the best
 • Best wishes

5) Neformální dopis v angličtině vzor

dopis v angličtině
Zdroj: http://kolon.geologypu.org/sample-of-informal-letters/

Formální dopis v angličtině

Na rozdíl od neformálního dopisu je v tomto případě zcela nevhodné použití hovorových výrazů, stažených tvarů nebo frázových sloves. Naopak je velmi žádoucí zapojení formálních slovních obratů, hojnost spojovacích výrazů a také využití pasivního tvaru sloves. Pro neformální výrazy je vždy vhodné najít adekvátní ekvivalent v podobě formálního synonyma. V praxi se s tímto typem dopisu můžete setkat například v komunikaci s obchodními partnery, při podávání žádosti nebo naopak stížnosti.

1) Obchodní dopis v angličtině

Obchodní dopis je jednou z forem formálního dopis, koncept je specifický víceméně jen svým obsahem obchodního charakteru. Obchodní dopis obsahuje navíc také předmět, který je umístěn pod adresou fyzické osoby nebo firmy a stručně popisuje, čeho se obchodní dopis týká.

2) Oslovení ve formálním dopise v angličtině

Oslovení umístěné na levé straně dopisu se odlišuje podle toho, zda znáte konkrétního adresáta či nikoliv, přičemž následující řádek začíná velkým písmenem. Ve formálním dopisu se nejčastěji používá oslovení Dear.

V případě, že znáte jméno adresáta, použijte zkrácenou formu oslovení následovanou jménem. Pokud jde o muže, zkratka je Mr., pro vdanou ženu Mrs., pro svobodnou ženu Miss. Pokud nevíte, můžete použít Ms. Oslovení by mělo tedy v případě muže, kterého jméno znáte, vypadat takto: Dear Mr. Smith.

V případě, že adresáta neznáte, použijte oslovení v nezkrácené podobě. Víte-li, že adresátem je muž, zvolte oslovení Dear Sir, v opačném případě Dear Madam. Pokud nevíte, jakého je adresát pohlaví, například v úředním dopise, můžete zvolit oslovení Dear Sir or Madam nebo také Dear Sir/Madam.

Příklady oslovení:

 • Dear Sir, 
 • Dear Madam, 
 • Dear Mr Blacku, 
 • Dear Lucy, 

3) Úvod formálního dopisu v angličtině

V první části dopisu byste měli uvést, z jakého důvodu adresátovi píšete. Zde je vhodné využít některou z následujících frází:

 • I am writing with regard to…
 • I am writing with referenc to…
 • With referenc to your letter of…
 • In reply to your letter of…
 • After having seen your advertisement
 • I am writing in reply to your letter…      
 • I am writing to complain about…            
 • I am writing to express my apologies of…                         
 • I am writing to express my disappointment with…          
 • In reply to your letter…

4) Obsah dopisu

Obsah by měl být rozdělen v ideálním případě do 3 částí (odstavců), v kterých by neměla chybět úvodní a závěrečná část. Na začátku uveďte, kde jste získali na adresáta kontakt, případně připomeňte předchozí spolupráci. V závěru dopisu je vhodné vyjádřit vaši spokojenost, omluvu, budoucí spolupráci nebo třeba nabídnou pomoc podle toho, jaký je obsah textu.

Použijte například tyto fráze:

 • I am looking forward to your reply.
 • I look forward to hearing from you soon.
 • I really appreciate the time you have given me.
 • Let me know if you need anything else.
 • Please contact me if there are any problems.    
 • Please let me know if you have any questions.  
 • Thank you for your time.

5) Formální rozloučení v dopise anglicky

Mezi tělem dopisu a rozloučením by měla být vynechána mezera, přičemž typ pozdravu se odvíjí od zvoleného oslovení na začátku dopisu. Pokud jste použili pozdrav beze jména jako Dear Sir or Madam, výraz, který napíšete při rozloučení bude Your faithfully (s  úctou).

Pokud jste na začátku dopisu napsali oslovení se jménem, jako Dear Mr. Smith, pozdrav na rozloučenou na konci dopisu, bude Your sincerely (se srdečným pozdravem)

Posledním bodem formálního dopisu je podpis. Ten musí být zřetelně oddělen od celého dopisu a umístěný v levé části dopisu.

6) Formální dopis v angličtině vzor

dopis v angličtině
Zdroj: https://cz.pinterest.com/pin/852587773179550273/

Jak napsat formální dopis najdete i v následujícím krátkém videu:

Tip na závěr:

Autor článku:

<h3>Anna Landsmannova</h3>

Anna Landsmannova

Anna Landsmannová vystudovala filologii na FF UK. Celkem ovládá 4 jazyky - češtinu, angličtinu, španělštinu a korejštinu. Své teoretické i praktické znalosti cizích jazyků využívá při psaní edukativních článků.

Pin It on Pinterest

Share This